Chức năng - Nhiệm vụ

  11/03/2018 10:41 AM


  I- Vị trí, chức năng

  1. Học viện Chính trị khu vực IV là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện).

  2. Học viện Chính trị khu vực IV là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực Tây Nam Bộ; nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.

  II- Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Đào tạo, bồi dưỡng

  a) Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các đối tượng khác trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ theo kế hoạch và sự phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Giám đốc Học viện);

  b) Bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định và phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện;

  c) Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức, kiểm tra, nội chính, kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, văn phòng cấp ủy, tôn giáo, dân tộc... của hệ thống chính trị theo kế hoạch phân công của Giám đốc Học viện;

  d) Đào tạo đại học (4 năm và văn bằng 2), sau đại học một số chuyên ngành theo ủy quyền và phân công của Giám đốc Học viện;

  đ) Đào tạo bồi dưỡng các đối tượng và các hình thức khác do Giám đốc Học viện giao hoặc ủy quyền;

  e) Quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị khu vực IV theo quy định và phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện.

  2. Nghiên cứu khoa học

  a) Nghiên cứu xây dựng, bổ sung chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về các bộ môn khoa học trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định, phân công, phân cấp; nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập, bảo đảm chất lượng đào tạo;

  b) Nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác;

  c) Tham mưu, đề xuất, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước, tổ chức đảng, chính quyền các địa phương trong việc hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước, địa phương, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị.

  3. Hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học với các cơ quan đào tạo và khoa học của các nước theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện.

  4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Chính trị khu vực IV theo thẩm quyền được phân công, phân cấp; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

  5. Quản lý tài chính, tài sản, quyết định và chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định.

  6. Xuất bản và phát hành Tạp chí Thông tin Khoa học chính trị, Trang thông tin điện tử, các ấn phấm khoa học, tài liệu phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện.

  7. Thực hiện cung ứng dịch vụ công, các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  8. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818