Công tác tư tưởng có vị trí đặc biệt quan trong, góp phần tạo nên sự thống nhất cao trong Đảng và toàn thể nhân dân thực hiện mục tiêu, lý tưởng của cách mạng.

I. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội đã xuất hiện sớm trong lịch sử loài người, nó tồn tại trong mọi chế độ chính trị khác nhau, gắn liền với nhà nước và quyền lực.

Trong quá trình cách mạng, cuộc đấu tranh tư tưởng luôn diễn ra thường xuyên và hết sức phức tạp. Cường độ và tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh này thường tăng cao ở những thời điểm quan trọng ...

1. Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng là hệ thống những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội, ...

3. Giá trị thực tiễn của Cương lĩnh 2011

1. Cương lĩnh - văn kiện có giá trị nền tảng chinh trị, tư tưởng, tổ chức và là kim chỉ nam hành động của các đảng cộng sản

4. Những sai lầm phổ biến trong nhận thức và vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 644
  • Tháng hiện tại: 29352
  • Tổng lượt truy cập: 463153
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Email: hcma4@hcma4.vn
Liên hệ: 0292.3889818