Trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, có những vấn đề nổi bật cần được quan tâm trước tiên. Đó là cần nhận rõ tình hình mới, ...

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là mặt trận nóng bỏng hàng đầu của công tác tư tưởng, lý luận; có vai trò quan ...

Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, tổ chức phối hợp lực lượng ...

Là một quốc gia đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nên Việt Nam luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của các ...

(ĐCSVN) - Chống phá cách mạng Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch, phản động; trong đó, trọng tâm hàng đầu là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng. ...

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Thực ...

(TG) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành và tuổi trẻ cả nước cần tiếp tục, kiên trì, đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, ...

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Email: hcma4@hcma4.vn
Liên hệ: 0292.3889818