Để phủ nhận thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945, các thế lực thù địch đưa ra một loạt quan điểm như: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sai lầm lịch sử”, “không có gì thay đổi chế độ xã hội ở Việt ...

Lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam đã minh chứng rõ chân lý “đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn của sức mạnh”, đưa Việt Nam vượt qua mọi phong ba bão táp và đưa dân tộc ta trường tồn, ...

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của ...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng để phát triển bền vững đất nước

Từ địa vị của người lao động làm thuê trong xã hội tư bản, Karl Marx đã cùng F.Engels luận chứng cho sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản – giai cấp lãnh đạo sự nghiệp giải phóng nhân loại cần lao, ...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng ...

(VNTV). Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay, đã trải qua 12 kỳ Đại hội và chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mỗi lần Đại hội là một lần tạo ra mốc son, dấu ấn mới cho sự ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Email: hcma4@hcma4.vn
Liên hệ: 0292.3889818