Các đề tài khoa học từ năm 2012 - 2020

  08/07/2021 04:20 PM


   

  Năm

  TÊN ĐỀ TÀI

  CHỦ NHIỆM

  TGNT và XL

  2011

  1. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn khu vực ĐBSCL hiện nay – Thực trạng và giải pháp

  TS. Nguyễn Quốc Dũng

  12/2011

  Đạt

  2. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ công nhân khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay

  TS. Trương Quang Khải

  12/2011

  Khá

  3. Lý tưởng nghề nghiệp của cán bộ trẻ nghiên cứu viên và giảng dạy lý luận chính trị - hành chính khu vực ĐBSCL

  ThS Quách Văn Nghiêm

  12/2011

  Khá

  2012

  1. Thực trạng, giải pháp xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer, Chăm ở khu vực Tây Nam Bộ (Đề tài trọng điểm)

  TS Nguyễn Thị Ánh

  12/2012

  Khá

  2. Phát triển kinh tế tư nhân ở ĐBSCL hiện nay

  TS Võ Thị Kim Thu

  12/2012

  Khá

  2013

  1. Ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo đến đời sống kinh tế của người Khmer Tây Nam Bộ

  TS. Trương Quang Khải

  12/2013

  Khá

  2. Hợp tác xã trong nông nghiệp ở khu vực SĐBSCL

  ThS. Trần Hoàng Hiểu

  12/2013

  Khá

  3. Quản lý và giải tỏa xung đột xã hội ở ĐBSCL hiện nay – Thực trạng và kiến nghị

  TS. Phan Văn Ba

  12/2013

  Khá

  4. Văn hóa lối sống của thanh niên ĐBSCL trong quá trình hội nhập. Thực trạng và giải pháp

  ThS. Quách Văn Nghiêm

  12/2013

  Đạt

  2014

  1. Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” của UBND cấp tỉnh khu vực ĐBSCL hiện nay

  ThS. Trịnh Xuân Thắng

  12/2014

  Khá

  2. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ cấp huyện và tương đương ở khu vực ĐBSCL – Thực trạng và giải pháp

  ThS. Đoàn Trung Dũng

  12/2014

  Đạt

  2015

  1. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” ở khu vực ĐBSCL

  TS. Nguyễn Quốc Dũng

  12/2015

  Xuất sắc

  2. Liên kết vùng ở ĐBSCL – Thực trạng và giải pháp

  TS. Nguyễn Thành Hưng

  12/2015

  Khá

  3. Nâng cao mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia trong tình hình hiện nay

  ThS. Trần Tuấn Minh

  12/2015

  Khá

  2016

  1. Các giải pháp phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao ở vùng ĐBSCL

  TS. Nguyễn Thành Hưng

  12/2016

  Khá

  2. Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ

  TS. Lê Xuân Tạo

  12/2016

  Khá

  3. Nâng cao năng lực hoạt động khoa học của Học viện Chính trị khu vực IV

  TS. Nguyễn Văn Dũng

  12/2016

  Khá

  4. Mối quan hệ giữa con người và môi trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL hiện nay

  ThS. Hoàng Văn Khải

  12/2016

  Khá

  5. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực ĐBSCL trong giai đoạn hiện nay

  ThS Nguyễn Thị Ngọc Anh

  12/2016

  Đạt

  2017

  1. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới khu vực ĐBSCL

  Ts. Nguyễn Văn Dũng

  12/2017

  Khá

  2. Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến phát triển nông nghiệp ở khu vực ĐBSCL

  TS. Võ Thị Kim Thu

  12/2017

  Khá

  3. Đánh giá nhu cầu của học viên đối với nội dung chương trình Cao cấp LLCT (theo Đề án 1677) trên địa bàn các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ hiện nay

  TS. Phan Văn Ba

  12/2017

  Đạt

  4. Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS ở ĐBSCL hiện nay (Qua khảo sát ở Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang)

  TS. Trương Quang Khải

  12/2017

  Khá

  5. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Kiến thức QP,AN trong chương trình đào tạo CCLLCT tại Học viện Chính trị khu vực IV

  TS. Nguyễn Tiến Dũng

  12/2017

  Khá

  6. Phát huy vai trò của chức sắc Phật giáo Nam tông trong giáo dục, phổ biến pháp luật (Qua nghiên cứu một số địa phương vùng ĐBSCL)

  ThS. Đặng Viết Đạt

  12/2017

  Khá

  7. Công tác phát triển và quản lý đảng viên là người có đạo ở Tây Nam Bộ giai đoạn hiện nay

  ThS. Võ Văn Chỉ

  12/2017

  Khá

  2018

  1. Phát huy vai trò của chức việc ba tôn giáo tiêu biểu (Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo) trong vận động tín đồ tôn giáo thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ở khu vực ĐBSCL

  Ts. Huỳnh Thanh Quang

  12/2018

  Xuất sắc

  2. Nâng cao hiệu quả tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực ĐBSCL

  TS. Nguyễn Trọng Bình

  12/2018

  Xuất sắc

  3. Khắc phục hạn chế trong hệ tính cách văn hóa con người vùng Tây Nam Bộ trong quá trình xây dựng con người mới hiện nay

  ThS. Hồ Thị Cẩm Linh

  12/2018

  Khá

  4. Hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ sự phát triển của Học viện Chính trị khu vực IV trong giai đoạn hiện nay

  ThS. Nguyễn Văn Vỹ

  12/2018

  Đạt

  5. Nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở các tỉnh Tây Nam Bộ hiện nay

  TS. Phan Thị Thúy Vân

  12/2018

  Đạt

  6. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong đào tạo CCLLCT tại Học viện Chính trị khu vực IV

  ThS. Trương Thị Nhụy

  12/2018

  Khá

  2019

  1. Vấn đề đào tạo nghề và xuất khẩu lao động ở vùng ĐBSCL

  ThS. Nguyễn Văn Trai

  12/2019

  Đạt

  2. Hợp tác công – tư trong cung ứng dịch vụ công tại các tỉnh vùng ĐBSCL

  ThS. Trịnh Xuân Thắng

  12/2019

  Khá

  3. Nâng cao năng lực tự nghiên cứu của học viên CCLLCT Học viện Chính trị khu vực IV hiện nay

  ThS. Nguyễn Yến Nhi

  12/2019

  Khá

  4. Đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền về vùng đất Nam Bộ của Việt Nam

  TS. Nguyễn Ngọc Phúc

  12/2019

  Khá

  5. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa ở một số đảng bộ xã vùng ĐBSCL

  ThS. Ngô Hà Trường Sơn

  12/2019

  Khá

  6. Ảnh hưởng của đặc trưng văn hóa con người Tây Nam Bộ đến xây dựng văn hóa công sở khu vực Tây Nam Bộ

  ThS. Đào Lộc Bình

  12/2019

  Khá

  7. Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ khu vực ĐBSCL sau khi hoàn thành chương trình CCLLCT

  TS. Lê Xuân Tạo

  12/2019

  Khá

  2020

  1. Tăng trưởng xanh ở khu vực ĐBSCL: Thực trạng và giải pháp

  ThS. Nguyễn Thị Nghĩa

  12/2020

  Khá

  2. Vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong thực hiện dân chủ cơ sở ở khu vực ĐBSCL

  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

  12/2020

  Khá

  3. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của chính quyền cơ sở vùng đồng báo Khmer Tây Nam Bộ hiện nay (qua khảo sát các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang)

  ThS. Nguyễn Thị Bích Thúy

  12/2020

  Khá

  4. Ảnh hưởng của già hóa dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở ĐBSCL

  ThS. Phan Thuận

  12/2020

  Xuất sắc

  5. Tác động của cơ chế hợp tác đa phương giữa các quốc gia khu vực sông MêKông đến sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL

  Ths. Đoàn Thị Quảng

  12/2020

  Xuất sắc

  6. Phụ nữ Việt Nam ở ĐBSCL kết hôn với người nước ngoài: Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay

  TS. Hà Thị Thùy Dương

  12/2020

  Khá

   

   

   

   

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818