Danh mục khoa học năm 2007

  11/03/2018 03:34 PM


   

  DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2007

  (Kèm theo Quyết định số: 188 /QĐ-HVCTQG ngày 16/01/2007

  của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  V/v phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học năm 2007 của Học viện Chính trị khu vực IV)

   

   

  I. ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

  Đơn vị: Triệu đồng

  Stt

  Tên đề tài

  Chủ nhiệm

  TGTH

  Kinh phí

  TGNT và XL

   

  01

  Phương hướng, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã người Khmer ở hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng hiện nay

  TS. Huỳnh Văn Long

  01/2007-12/2007

  35.000.000

   

  02

  Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thực trạng và một số giải pháp

  ThS.Nguyễn Tiến Dũng

  01/2007-12/2007

  35.000.000

   

   

  Cộng

  70.000.00

   

   

  II.HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC

   

  Stt

  Chủ đề hội thảo, hội nghị

  Thời gian

  thực hiện

  Kinh phí

  01

  Xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ trong thời kỳ mới

  Quý I

  5.000.000

  02

  Những quan điểm cơ bản của Đảng trong văn kiện Đại hội X về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Quý III

  5.000.000

  03

  Vận dụng Phép biện chứng duy vật trong giảng dạy lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực IV

  Quý III

  5.000.000

  04

  Học tập và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giảng dạy và học tập tại Học viện Chính trị khu vực IV

  Quý II

  15.000.000

  05

  Sử dụng lực lượng lao động trẻ trong nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

  Quý IV

  5.000.000

  06

  Hội nghị thông báo kết quả hoạt động khoa học và khen thưởng

  Quý IV

  3.000.000

   

  Cộng

  38.000.000

   

  III. NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT THỰC TẾ

   

  Stt

  Chủ đề

  Trưởng đoàn

  Thời gian

  Kinh phí (VND)

  01

  Khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh/thành phố vùng Tây Nam Bộ

  Ban Giám đốc

  Quý I

  5.000.000

  02

  Phân tích đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh các tỉnh/thành phố vùng Tây Nam Bộ

  Ban Giám đốc

  Quý II

  5.000.000

  03

  Vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân và công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khu vực ĐBSCL

  Ban Giám đốc

  Quý III

  5.000.000

  04

  Nắm bắt tình hình thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở địa phương

  Ban Giám đốc

  Quý IV

  5.000.000

   

  Tổng cộng

  20.000.000

   

  IV. THÔNG TIN KHOA HỌC

   

  Stt

  Chủ đề thông tin

  Thời gian

  Kinh phí

  01

  Những nhận thức mới trong Kinh tế chính trị và kinh tế phát triển

  Quý I

  2.000.000

  02

  Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền thực hiện nền dân chủ XHCN theo Văn kiện Đại hội X của Đảng

  Quý II

  2.000.000

  03

  Các tư tưởng, quan điểm mới của Đảng về Quản lý kinh tế nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung

  Quý III

  2.000.000

  04

  Về mâu thuẫn cơ bản, mâu thuẫn chủ yếu và cách giải quyết trên con đường phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Kiến trúc thượng tầng trong nền kinh tế tri thức

  Quý IV

  2.000.000

   

  Tổng cộng

  8.000.000

   

  V. TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC: 14.000.000 VND (Mười bốn triệu đồng)

  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 465
  • Tháng hiện tại: 8382
  • Tổng lượt truy cập: 346013
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818