V/v công bố công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý II năm 2022

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2022

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Học viện Chính trị khu vựcI V