Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

  27/12/2018 02:41 PM


  Ngày 26/12/2018, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội nghị công chức, viên chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

  Đến dự và chỉ đạo hội nghị có PGS,TS Hoàng Quốc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

  PGS,TS Hoàng Quốc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

  Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các đơn vị đối với Học viện; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

  Một số kết quả đạt được trong năm 2018

  Công tác tổ chức - cán bộ

  Học viện đã Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng, Học viện đã xây dựng Đề án tinh gọn tổ chức bộ máy Học viện Chính trị khu vực IV trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt. Thực hiện Quyết định số 6590-QĐ/HVCTQG ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực IV; Học viện đã làm tờ trình đề nghị đổi tên một số đơn vị và chuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và làm quy trình thành lập đơn vị mới: khoa Lãnh đạo học và Chính sách công. Đồng thời, xây dựng Quy chế làm việc của Học viện Chính trị khu vực IV trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt.

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng; khảo thí

  Học viện đã tiến hành khai giảng tổng cộng 26 lớp (bao gồm cả CCLLCT, hoàn chỉnh CCLLCT, Cao học và Bồi dưỡng chức danh) với 1804 học viên; bế giảng 21 lớp CCLLCT với 1204 học viên. Hiện tại, Học viện đang quản lý 40 lớp với 2760 học viên. So với năm 2017, năm 2018 Học viện được giao tăng thêm 01 lớp CCLLCT và 03 lớp hoàn chỉnh CCLLCT.

  Phối hợp với Vụ Quản lý đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng 03 lớp cao học K22 với 96 học viên; tổ chức bảo vệ Luận văn TN cho lớp Cao học Chính sách công K23 cho 43 học viên; tổ chức thi tuyển sinh đầu vào cho 4 lớp cao học K24 (90 học viên). Lập kế hoạch tổ chức và giảng dạy 7 lớp dành cho đối tượng 4 ở tỉnh Bạc Liêu.

  Bắt đầu từ năm học 2018 - 2019, Học viện sử dụng Quy chế Kiểm tra, thi, viết luận văn và công nhận tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 6125/QĐ-HVCTQG ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để quản lý lớp, quản lý học viên.

  Công tác nghiên cứu khoa học

  Học viện đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài cấp Bộ năm 2017 chuyển sang, 4 đề tài cấp cơ sở, hiện đang tiếp tục thực hiện 2 đề tài cấp Bộ năm 2018; tổ chức thành công 02 hội thảo, hội nghị khoa học: với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế tại Thái Lan từ 20-24/10/2018; Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019 của Học viện. Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện tổ chức đánh giá bài giảng của 08 viên chức.

  Cơ quan chủ trì, quản lý và các chủ nhiệm đề tài đã có nhiều cố gắng, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Đã phát huy tốt vai trò của Hội đồng Khoa học trong việc tư vấn, tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học. Không ngừng cải tiến, đổi mới các hoạt động khoa học thể hiện qua công tác xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ khoa học, áp dụng phần mềm Quản lý lý lịch khoa học của các nhà khoa học...

  Công tác hợp tác quốc tế

  Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các thủ tục đoàn ra, đoàn vào; tổ chức các đoàn vào thiết thực, đáp ứng nhu cầu phát triển của Học viện; hoàn thành tốt công tác cử cán bộ Học viện đi học tập, nghiên cứu thực tế tại nước ngoài cũng như Đoàn cán bộ nước ngoài đến làm việc với Học viện. Tham mưu Ban Giám đốc thủ tục, hồ sơ và tiếp đón 01 đoàn vào (Học viện Hành chính Vân Nam, Trung Quốc) và 01 đoàn ra (làm việc tại các nước Lào, Campuchia, Myanmar). Chuẩn bị hồ sơ thị thực cho 01 cán bộ đi công tác tại Cộng hòa Pháp, 02 cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại Trung Quốc. Tổ chức Hội thảo khoa học và ký Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính Vân Nam và Học viện Chính trị khu vực IV.

  Công tác thanh tra

  Phòng Thanh tra đã tham mưu Giám đốc thực hiện 04 cuộc thanh tra: xác minh làm rõ thông tin bài thi hết môn của học viên bị đưa lên mạng xã hội; kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản được giao tại các đơn vị trực thuộc; việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của công chức, viên chức và người lao động và kiểm tra việc thực hiện Quy chế Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B55-TNB. Qua các cuộc kiểm tra đã góp phần chấn chỉnh lại kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo của Học viện. Trong năm, công tác thường trực tiếp công dân tiếp tục được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện. Học viện đã mời các cán bộ và học viên có liên quan đến làm việc tại phòng tiếp dân 8 buổi với trên 20 lượt người tham gia để xác minh việc học viên vi phạm quy chế. Học viện nhận được 01 đơn tố cáo học viên vi phạm kỷ luật Đảng. Do nội dung đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền xử lý nên Học viện đã ban hành Thông báo số 30/TB-HVCTKV ngày 28/3/2018 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo gửi người tố cáo theo quy định của pháp luật.  

  Công tác Văn phòng

  Văn phòng luôn duy trì tốt mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn giúp các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Về cơ bản, công tác Văn phòng năm 2018 hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, thực hiện tốt một số công tác đột xuất của Học viện: trang cấp thiết bị, chuẩn bị hội trường, phòng học, âm thanh, chăm sóc sức khỏe cho học viên các lớp mở tại Học viện trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, lực lượng mỏng. Tuy nhiên, vì lý do khách quan và chủ quan, đến nay một số công việc vẫn chưa được triển khai hoặc còn chậm như: lắp đặt máy nước uống, xây dựng nhà xe học viên...

  Công tác Tài chính

  Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý tài chính đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện, đáp ứng phục vụ nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Lập dự toán nhận kinh phí, thanh quyết toán tất cả các nguồn kinh phí. Chấp hành công tác kế toán, mở sổ ghi chép theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thực hiện việc lập chứng từ kế toán, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định, đã triển khai thay đổi phần mềm kế toán theo dõi, quản lý tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí được giao một cách nhanh, gọn nhất. Hằng tháng kiểm kê quỹ, lập bảng đối chiếu với Kho bạc theo quy định.

  Thực hiện quản lý và theo dõi thu - chi, thanh quyết toán, trích lập các quỹ theo qui định. Chi tiêu tiết kiệm đúng với dự toán được giao hàng năm.

  Công tác Thông tin khoa học và Tạp chí

  Trung tâm Thông tin khoa học đã mở rộng thêm được 01 phòng đọc, 01 phòng mượn và 01 phòng làm việc. Đồng thời, trong năm cùng với việc tập huấn sử dụng phần mềm thư viện điện tử Millennium và phần mềm thư viện số Content Pro. Trang bị mới 02 máy vi tính kết nối mạng giúp công chức, viên chức và học viên thuận lợi trong tra cứu tài liệu.

  Tạp chí đã xuất bản được 04 số theo định kỳ, đúng kế hoạch đề ra. Nội dung các bài viết tương đối phong phú và có chất lượng, tạo được môi trường sinh hoạt chính trị cho đội ngũ cán bộ Học viện, đặc biệt là cán bộ trẻ.

  Công tác Văn phòng Đảng - Đoàn thể

  Văn phòng Đảng - Đoàn thể: Hoàn thành hồ sơ chuyển sinh hoạt cho 476 đảng viên của 09 chi bộ lớp CCLLCT hệ tập trung năm học 2017-2018 về cơ quan, đơn vị sau khi tốt nghiệp. Tiếp nhận chuyển sinh hoạt cho 502 đảng viên của 10 chi bộ lớp CCLLCT hệ tập trung năm học 2018-2019.  Tham mưu cho Đảng ủy tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,7 và 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể CC,VC, người lao động và học viên các lớp CCLLCT hệ tập trung.

  Công đoàn Học viện phối hợp với các đơn vị tổ chức đi chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và tặng quà cho 20 gia đình chính sách và một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Bình, quận Ninh Kiều và phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Tổ chức quyên góp, xây dựng và bàn giao 06 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở khu vực Tây Nam bộ.

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch và tổ chức  hoạt động về nguồn, tặng quà cho trẻ em nghèo tại Côn đảo, lao động vệ sinh cơ quan…

  PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ

  PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019

  1. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Tinh gọn bộ máy, sáp nhập một số đơn vị, điều động công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII.

  2. Tăng cường phối hợp với các Vụ, Viện thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và liên kết với các cơ sở đào tạo khác mở các lớp Cao học, các lớp đào tạo bồi dưỡng tại Học viện.

  3. Nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ trong hoạt động khoa học. Tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn bức thiết ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và của đất nước nói chung.

  4. Đối với công tác Hợp tác quốc tế, tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại với các đối tác khác trong khu vực và trên thế giới.

  5. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh công tác tạp chí; phục vụ và cung cấp thông tin tư liệu đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu học tập của học viên.

  6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu giúp việc, công tác hậu cần, phục vụ, bảo vệ và xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo về hành chính, tài chính, hậu cần. Từng bước củng cố tổ chức và hoạt động Văn phòng theo hướng hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của Học viện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - tài sản, xây dựng biên chế gắn với nhiệm vụ, bổ sung, hoàn thiện quy chế tự chủ theo hướng tiết kiệm, tạo thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và thực hiện liên doanh, liên kết, cho thuê một số dịch vụ, tạo nguồn thu.

  7. Đẩy mạnh hoạt động đoàn thể. Tổ chức quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương chính sách có liên quan đến hoạt động của hệ thống Học viện. Thực hiện và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền về các nhân tố mới, các gương điển hình trong công tác thi đua, khen thưởng.

  8. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đảng viên xuất sắc

   

   

   

   

   

   

  Bài và ảnh: Văn phòng Học viện

  • Đang truy cập:16
  • Hôm nay: 607
  • Tháng hiện tại: 10129
  • Tổng lượt truy cập: 97800
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818