Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm 2021

  06/07/2021 07:34 PM


  Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2021, chiều ngày 01/7/2021 Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 thông qua hình thức tập trung kết hợp trực tuyến. Tham dự và chỉ đạo hội nghị ở điểm cầu tại Hà Nội có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tại Học viện Chính trị khu vực IV có: TS Phan Công Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có: NGƯT, TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Lê Xuân Tạo, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV.  

  Tại Hội nghị NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đã trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng với sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của Đảng bộ, Đảng uỷ Học viện Chính trị khu vực IV đã lãnh đạo, chỉ đạo Học viện thực hiện tốt công tác chuyên môn trên các mặt công tác, trong đó: kịp thời điều chỉnh cách thức triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, công tác tổ chức cán bộ và xây dựng cơ sở vật chất có nhiều khởi sắc (tiếp nhận quyết định giao định biên mới với 120 biên chế, khởi công xây dựng Nhà hiệu bộ, ký túc xá A3, quyết định đầu tư nhà ăn, triển khai xây dựng nhà thi đấu thể thao do Tập đoàn Khí Việt Nam - PV Gas tài trợ); tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vận dụng vào trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bổ sung các bộ đề thi; tổ chức quán triệt, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết cấp trên; triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục lãnh đạo đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng úy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm

  Cùng với học tập, quán triệt các Nghị quyết, Đảng bộ đã triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 387-NQ/ĐU ngày 04/11/2011 của Đảng ủy Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về một số chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 07/02/2018 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn 2035; xây dựng Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng công tác giảng dạy trong tình hình mới… Theo đó, Báo cáo cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác 06 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng 06 tháng cuối năm 2021 trên các mặt công tác: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Đảng bộ năm 2021.

  Tham gia thảo luận tại hội nghị, các chi bộ phát biểu xoay quanh các chủ đề: công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 6 tháng đầu năm 2021; Phát huy vai trò của cấp ủy trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong công tác đảm bảo chất lượng giảng dạy trực tuyến, vai trò của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ khoa học 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021, công tác kế hoạch - tài chính trong 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021… cùng nhiều ý kiến của các đồng chí tham dự hội nghị.

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Những kết quả được trình bày trong báo cáo đã thể hiện rõ sự nỗ lực, cố gắng rất cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao trên các mặt công tác của Học viện Chính trị khu vực IV. Trong thời gian tới, Học viện Chính trị khu vực IV cần tiếp tục chủ động thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ đã nêu, nhất là tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành “mục tiêu kép”; tiếp tục triển khai tốt các mặt công tác và tiếp tục phát huy ý nghĩa, triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết số 14 về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo trực tuyến

  Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2021, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị Đảng bộ Học viện Chính tri khu vực IV thực hiện tốt 11 nội dung cụ thể sau: (1) Bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; (2) Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Tiếp tục chỉ đạo sát sao việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết 35 của Trung ương và của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học; (4) Tiếp tục chủ động triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng đối tượng 3,4 (có thể bằng hình thức trực tuyến); (5) Triển khai tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trong đó chú ý các vấn đề về tổng kết thực tiễn ở Tây Nam Bộ; (6) Quan tâm sát sao đến công tác xây dựng cơ sở vật chất; (7) Bám sát các nội dung Đề án 587 về xây dựng đội ngũ cán bộ và Quyết định 979/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21-6-2021 về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực IV; (8) Tích cực, chủ động trong việc tham gia các khâu trong công tác đào tạo sau đại học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; (9) Quan tâm xây dựng, chuẩn hóa các chức danh của cán bộ, viên chức, nhất là có kế hoạch chuẩn hóa chức danh Phó Giáo sư tại Học viện IV; (10) Cần quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là tại các chi bộ lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung; (11) Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, trong đó chú trọng ban hành các kết luận, nghị quyết, đi đôi với thường xuyên kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

  Thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV, TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cảm ơn và tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến phát biểu chỉ đạo rất cụ thể, sát sao của PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; từ đó cụ thể hóa vào các Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phan Công Khanh mong muốn Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có cơ chế đặc thù để Học viện Chính trị khu vực IV chủ động hơn nữa trong tuyển dụng đội ngũ giảng viên; chủ động trong việc sử dụng Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp.

  TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu bế mạc Hội nghị

  Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đồng chí Phan Công Khanh chỉ đạo: Các chi bộ tiếp tục thể hiện rõ quyết tâm, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn có những diễn biến phức tạp. Các đơn vị, cá nhân theo các chức năng, nhiệm vụ được phân công, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung công việc đã được xác định trên các mảng công tác như công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, công tác công nghệ thông tin - xây dựng cơ sở vật chất, công tác tổ chức cán bộ…

  1- Đ/c Đoàn Trung Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý khoa học trình bày tham luận Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  2- Đ/c Phan Việt Châu, Bí thư Chi bộ Văn phòng trình bày tham luận Phát huy vai trò của cấp ủy trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  3- Đ/c Nguyễn Thị Phượng, Bí thư Chi bộ Ban Kế hoạch - Tài chính trình bày tham luận Công tác kế hoạch - tài chính

  Tin bài và ảnh: Hoàng Văn Khải - Đỗ Duy Chiến

   

  • Đang truy cập:28
  • Hôm nay: 118
  • Tháng hiện tại: 15676
  • Tổng lượt truy cập: 206751
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818