Hội thảo khoa học “Nhận diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề dân tộc, tôn giáo và lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ”

  26/10/2021 07:50 AM


  Sáng ngày 22/10/2021, tại  Cần Thơ,  Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học Nhân diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề dân tộc, tôn giáo và lịch sử vùng đất Tây Nam Bộtheo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự Hội thảo có PGS, TS Phạm Đức Kiên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân tộc, Trường Chính trị một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ; đại diện Học viện Chính trị khu vực II; các nhà khoa học và đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực IV.

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV khẳng định, sau 35 đổi mới, khu vực Tây Nam Bộ đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên các lĩnh vực; song, còn không ít khó khăn, thử thách. Thời gian qua, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng quyền công dân, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tín ngưỡng thành lập hội nhóm, cấu kết với các tổ chức phản động ở nước ngoài xuyên tạc, chống đối, kích động bạo lực. Mục đích của chúng là nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo điểm nóng chính trị để thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, phá hoại sự nghiệp phát triển của đất nước. Ngoài những vấn đề tôn giáo, dân tộc, lịch sử, chủ quyền của vùng đất, chúng còn xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận thành tựu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, ngoại giao, quốc phòng - an ninh; bôi nhọ lãnh tụ; lợi dụng các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế để tuyên truyền chống đối. Các hoạt động chống phá trên đây là rất nguy hiểm về mặt chính trị, âm mưu của chúng nhằm kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xúi giục ly khai, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Nhìn từ phương diện này, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch về các vấn đề lịch sử, dân tộc và tôn giáo ở khu vực Tây Nam bộ là rất quan trọng. Vì vậy, việc Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo này chính là nhằm góp phần tham gia vào công tác quan trọng này.

  TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Trên cơ sở khái quát bốn nội dung chủ yếu được thể hiện trong các bài viết gửi đến, TS Phan Công Khanh nhấn mạnh, Hội thảo cần tập trung vào hai nội dung lớn: (1) Nhận diện bản chất phản động, phản khoa học của những quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng các vấn đề về lịch sử, dân tộc và tôn giáo ở vùng đất Tây Nam bộ nhằm phá hoại khối đoàn kết thống nhất của dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững đất nước; (2) Thảo luận những giải pháp thiết thực hiệu quả để Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc, Trường Chính trị, các trường Đại học trong khu vực và Học viện Chính trị khu vực 4 phối hợp thực hiện nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

  Tại Hội thảo, các đại biểu đã chỉ rõ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc sự thật về lịch sử vùng đất Nam Bộ, chỉ rõ những cơ sở khoa học, căn lý thực tiễn, lịch sử và pháp lý để đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái đó. Tham luận “Một số vấn đề về chủ quyền vùng đất Nam Bộ của Việt Nam” của TS Nguyễn Ngọc Phúc, Học viện Chính trị khu vực IV, dựa trên những cứ liệu lịch sử liên quan đến chủ quyền vùng đất Nam Bộ nói chung, Tây Nam Bộ nói riêng để phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về lịch sử vùng đất Nam Bộ và Tây Nam Bộ. TS Vũ Trung Kiên, Học viện Chính trị khu vực II, cũng từ các bằng chứng lịch sử để bác bỏ một số quan điểm xuyên tạc về lịch sử đất Nam Bộ.

  Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã chỉ rõ những quan điểm sai trái, xuyên tạc về vấn đề dân tộc, tôn giáo cũng như âm mưu, thủ đoạn của địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Với tham luận của mình, TS Lâm Ngọc Rạng, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh, đã chỉ rõ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề dân tộc cũng như âm mưu, thủ đoạn và phương thức lợi dụng vấn đề dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; đồng thời, đồng thời nêu lên những yêu cầu mới nhằm đấu tranh phản bác đối với các quan điểm sai trái, xuyên tạc cũng như làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Với tham luận “Nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái về mối quan hệ dân tộc - tôn giáo của người Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”, TS Nguyễn Xuân Hậu, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang đã chỉ rõ những quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề dân tộc tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang, xuyên tạc về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, cũng như các âm mưu, thù đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để khối đại đoàn kết dân tộc; đồng thời từ thực tiễn thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang để phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc nói trên. Với tham luận “Nhận diện và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về vấn đề dân tộc ở vùng Tây Nam Bộ”, TS Bạch Thanh Sang, Ủy viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, đã phân tích tính đặc thù về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng Tây Nam Bộ, chỉ rõ các quan điểm sai trái, xuyên tạc của địch về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng Tây Nam Bộ cũng như âm mưu, thủ đoạn của chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo cũng như làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

  PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội thảo

  Bên cạnh việc nhân diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về chính sách dân tộc, tôn giáo, nhiều tham luận gửi đến Hội thảo cũng như trình bày tại Hội thảo đã tập trung đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng như làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nhìn chung, các tham luận đều nhấn mạnh việc kết hợp nhuần nhuyễn và có hiệu quả giữa “xây” và “chống” trong công tác này. “Xây” chính là việc tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, tôn giáo cũng như thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc cũng như đồng bào các tôn giáo. “Chống” chính là tiếp tục nhận diện và đấu tranh, phản các hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch cũng như các hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chẳng hạn, trên cơ sở phân tích tình hình dân tộc, tôn giáo ở tỉnh Cà Mau, trong tham luận của mình, ThS Trần Thanh Liêm, Ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo cũng như các giải pháp nhằm đẩy lùi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng. Trên cơ sở chỉ rõ một số điểm đặc thù về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng Tây Nam Bộ, PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, cho rằng, cần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ, về vấn đề dân tộc, tôn giáo; đảm bảo thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; phát huy đúng mức vai trò của những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

  Phát biểu bế mạc hội thảo, TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV nhấn mạnh: trên mặt trận công tác tư tưởng sắp tới, chúng ta cần tập trung tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân nhận thức đúng trên cơ sở khoa học, khách quan, lịch sử về vấn đề dân tộc, tôn giáo và lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ; tiếp tục thực tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội vùng đất Tây Nam Bộ; kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch về vấn đề này./.  

  Tin: Nguyễn Trọng Bình

  Ảnh: Đỗ Duy Chiến

  • Đang truy cập:30
  • Hôm nay: 963
  • Tháng hiện tại: 2769
  • Tổng lượt truy cập: 2769
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818