Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh quý II năm 2024

  21/05/2024 12:25 AM


  Chiều ngày 20/5/2024, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh quý II năm 2024 với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tiên phong gương mẫu và vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên đảng bộ Học viện Chính trị khu vưc IV", do NGƯT, TS. Huỳnh Thanh Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ và toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Học viện.

  Hội nghị đã được nghe NGƯT,TS. Huỳnh Thanh Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện giới thiệu ba nội dung lớn:

  Nội dung lớn thứ nhất, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về tính tiên phong gương mẫu của cán bộ Đảng viên; Báo cáo viên khẳng định Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách của người đảng viên cộng sản, tấm gương về tính tiền phong gương mẫu trong cả lời nói và việc làm; Người luôn nhắc nhở, yêu cầu Đảng viên phải làm gương; “Đảng viên  đi trước, làng nước theo sau”. Theo Người, tính tiên phong gương mẫu của các bộ đảng viên biểu hiện trên nhiều lĩnh vực. Trước hết, Đảng viên phải là người “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự tổ quốc và nhân dân”…

  Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn quan tâm đến tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên. Và quan điểm của Đảng được thể hiện qua các kỳ Đại hội và các qui định của Đảng; Như: Đại hội IV: “Đảng đã đề ra vấn đề tiền phong gương mẫu trong công tác xây dựng đảng: “rèn luyện tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”; Đại hội V: “Cán bộ, đảng viên từ ủy viên trung ương Đảng đến mọi đảng viên ở cơ sở phải là chiến sỹ tiên phong, gương mẫu về mọi mặt để tập hợp quần chúng thực hiện chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước”; Đại hội VI: “Cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu trong lối sống, Người có chức vụ càng cao thì yêu cầu về sự gương mẫu càng lớn”; Đại hội VII: Xem tính gương mẫu thuộc phương thức lãnh đạo của Đảng “Đảng lãnh đạo bằng công tác tư tưởng, tổ chức, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng”; Đại hội VIII: “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tự rèn luyện, tự phấn đấu nâng cao đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” khắc phục chủ nghĩa cá nhân”; Đại hội IX: “Cán bộ đảng viên phải tiền phong, gương mẫu trong học tập, công tác, trong và trong rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực hiện pháp luật”; Đại hội X: “Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiền phong gương mẫu, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Đại hội XI: “Phát huy tín tiền phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao”; Đại hội XII: Qui định 101của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương, yêu cầu học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đề ra 7 nội dung phải nêu gương; Đại hội XIII: “Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người đảng viên của Đảng trước nhân dân…”.

  Nội dung lớn thứ hai, báo cáo viên đã nêu tám nội dung định hướng trong triển khai thực hiện tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên: (1)Tiên phong gương mẫu kiên định Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; (2) Tiên phong, gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng; (3) Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; (4) Tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao; (5) Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong; (6) Tiên phong, gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị; (7) Tiên phong, gương mẫu trong quan hệ đồng nghiệp, học viên và nhân dân; (8) Tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Và định hướng vận dụng vào thực tiễn công tác của cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV.

  Nội dung lớn thứ ba, báo cáo viên đã giới thiệu năm nhóm giải pháp tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tính tiền phong, gương mẫu; (2) Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQ TƯ 4 khóa XI, XII, XIII; (3) Tạo môi trường, động lực để cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu; (4) Phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cơ quan, tổ chức, đơn vị; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong vấn đề nêu gương nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực IV.

  Tin: Đoàn Thanh niên

   

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818