Sáng ngày 01/9/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Chính trị học cho đồng chí Đào Ngọc Báu, Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công thuộc Học viện Chính trị khu vực IV. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ.

Chiều ngày 30/8/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Triết học cho đồng chí Đinh Văn Thụy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ.

Ngày 07-02-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU “Về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU, ngày 18-8-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ra Kết luận số 34-KL/ĐU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết.

Sáng ngày 11/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tựa đề “Chính phủ mới: Khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới”. Cổng thông tin điện Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đã được Cổng thông tin điện tử Chính phủ đăng tải.

(ĐCSVN) – Tổng Bí thư kêu gọi: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng…

Cách đây 76 năm, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã đánh dấu một mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc ta, chấm dứt chế độ phong kiến hàng ngàn năm, đập tan xiềng xích đô hộ “một cổ hai tròng” của ngoại bang (thực dân Pháp, phát xít Nhật) và bọn phong kiến tay sai, đưa người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, tạo nên cuộc hồi sinh vĩ đại cho cả dân tộc Việt Nam sau đêm trường nô lệ đau thương và tủi nhục.

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Ngày 18/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020” bằng hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Mới đây, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng đã có Bài viết đặc biệt quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”[1]. Bài viết đã nêu ra tư tưởng cơ bản về tính tất yếu khách quan của sự ra đời chế độ xã hội chủ nghĩa, bản chất của chủ nghĩa xã hội; nêu lên mục tiêu, nội dung, phương hướng, cách thức và động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – một mô hình xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội hiện thực của thế giới.

TCCS - Tròn 110 năm kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021). Con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Người mở ra đã đưa nhân dân ta từ đói khổ, lầm than, từ thân phận người dân mất nước trở thành công dân của nước Việt Nam độc lập - tự do - hạnh phúc; đưa nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh. Kiên định con đường cách mạng đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân ta, với khát vọng phát triển đất nước mãnh liệt, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.