(TG) – “Cấp thiết phải nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Khẳng định việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới”.

Friedrich Engels sinh ngày 28-11-1820 ở thành phố Barmen, tỉnh Rhein, Vương quốc Phổ (nay là nước Đức), trong một gia đình chủ xưởng dệt. Ông là nhà lý luận chính trị, một triết gia và nhà khoa học nổi tiếng thế kỷ 19. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của Engels gắn liền và trở thành sự nghiệp chung với Karl Marx, nhưng ông chỉ tự nhận mình là “một cây vĩ cầm thứ hai, bên cạnh Marx”.

Dấu ấn của người lãnh đạo thể hiện ra ở nhiều cấp độ, trước tiên là những công trình cụ thể có giá trị về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp nữa là những quyết sách có ý nghĩa định hướng, mở ra một hướng đi mới, từ đó làm giàu cho quê hương, đất nước. Hơn nữa là thay đổi, đưa đất nước lên một trình độ phát triển mới, từ nghèo nàn, lạc hậu thành giàu có, hiện đại.

Gần 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú, đồng chí Võ Văn Kiệt từng được trao giữ nhiều trọng trách lãnh đạo Đảng và chính quyền. Sớm giác ngộ cách mạng, được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng, trải nghiệm qua thực tế lãnh đạo và điều hành các cấp, với bản lĩnh cách mạng và sáng tạo, đồng chí đã hoạt động không mệt mỏi, đóng góp nhiều công sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Hội nghị toàn quán triệt và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào sáng 16/11. Tòa soạn xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 31/10/2022, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng thành phố Cần Thơ năm 2022.

105 năm đã trôi qua, kể từ tháng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại - cuộc cách mạng đã làm cho mơ ước ngàn đời của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột về cuộc sống tốt đẹp, về sự công bằng, về khả năng xây dựng xã hội xã hội nhân đạo, trở thành hiện thực.

(ĐCSVN) - Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngay sau khi kết thúc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đối với vị thế, vai trò quốc tế của Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 23/10, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.