Tự hào 91 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  01/02/2021 07:42 PM


  Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mùa xuân năm 1930 đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình lịch sử cận, hiện đại Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; đáp ứng khát vọng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đó là sự phản ánh quy luật ra đời và cội nguồn sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc, là điều kiện cơ bản quyết định những thắng lợi vang dội và những bước nhảy vọt lớn trong lịch sử dân tộc trong những năm sau này.

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam ngay từ khi ra đời, qua các phong trào cách mạng 30-31, 36-39 và đặc biệt là giai đoạn 39-45, sau khi đã xác định cụ thể đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất tích cực chủ động xúc tiến các nhiệm vụ chuẩn bị mọi mặt cho cuộc đấu tranh giành chính quyền. Thực tiễn lịch sử cách mạng đã minh chứng rằng: chỉ sau 15 năm đi theo đường lối cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên một kỳ tích vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám 1945, khôi phục nền độc lập của một nước có chủ quyền, chấm dứt hàng ngàn năm  chế độ phong kiến và hàng trăm năm chế độ thực dân,lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nứơc công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận “vong quốc nô” trở thành những người làm chủ Đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi vĩ đại ấy đã khẳng định trên thực tế đường lối đúng đắn, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là một mốc son chói lọi trên con đường cách mạng do Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn từ những năm 1930, tạo nền tảng vững chắc cho dân tộc Việt Nam tiếp nối những thắng lợi mới trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Sau năm 1945, trước vô vàn những khó khăn của Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng đã đề ra chủ trương chống “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”, tích cực củng cố chính quyền cách mạng và chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt cho một cuộc chiến đấu mới của Dân tộc.

  Đường lối kháng chiến kiến quốc của Đảng đã được cả dân tộc Việt Nam đồng thuận mạnh mẽ. Đảng đã  tập hợp và phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam, tạo thành sức mạnh toàn dân làm thất bại âm mưu quay trở lại xâm lược của thực dân Pháp đối với nước ta với 9 năm trường kỳ kháng chiến kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử ngày 7/5/1954. Kênh truyền hình France 24 của Pháp nhìn nhận chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” này là “thời khắc quan trọng trong lịch sử” của Việt Nam và là “cột mốc trong lịch sử phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới”.

  Tiếp đó, đường lối tiến hành đồng thời 2 chiến lược cách mạng ở 2 miền là đường lối vô cùng đặc sắc và riêng có của Cách mang Việt Nam. Sự tác động qua lại và thúc đẩy nhau cùng phát triển của hai nhiệm vụ trong quá trình thực tiễn một lần nữaminh chứng hùng hồn cho tính đúng đắn, sự sáng suốt cũng như bản lĩnh của Đảng. Có thể nói, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1954-1975) là thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định tầm vóc vĩ đại, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của cả dân tộc, đánh dấu bước ngoặt quyết định đưa cả nước ta bước vào kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

  Hãng tin AFP của Pháp đã đánh giá: Trong năm 1975, sự kiện nổi bật nhất ở châu Á là sự kiện chứng kiến sự ra đời của nước Việt Nam thống nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kiện này sẽ có ảnh hưởng to lớn đến khu vực này của thế giới trong tương lai. 

  Bước vào giai đoạn mới, trước đòi hỏi bức thiết của các lĩnh vực đời sống nhằm vượt qua sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội ở nước ta, từ quá trình  nghiên cứu, khảo nghiệm thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm ra đường lối đổi mới toàn diện cho Việt Nam, đường lối ấy được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI và không ngừng được bổ sung, phát triển, triển khai thực hiện trong thực tiễn. Từ đó đã từng bước đưa Cách mạng nước ta thoát khỏi vòng xoáy của cơn bão chính trị nghiêm trọng cuối những năm 80, đầu thập kỷ 90, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và từng bước phát triển.

  Kết quả sau 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những thành quả đạt được về mọi mặt: Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc; Văn hóa – xã hội có bước phát triển, diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; Chính trị – xã hội ổn định; Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Vị thế và sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu; Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng; Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh.

  Tin tưởng rằng, dưới ánh sáng của Đại hội XIII của Đảng, trong tuổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lại viết tiếp những trang tự hào cho lịch sử của dân tộc Việt Nam./.

  Phan Vân