KHÁT VỌNG CỨU NƯỚC CỦA HỒ CHÍ MINH

  04/06/2021 06:21 PM


   

  Giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, sau khi hoàn thành bình  định  về  quân sự, chúng tăng cường “khai thác thuộc địa”, thi hành chính sách thống trị vô cùng tàn bạo, gây ra những biến động to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, làm thay đổi sâu sắc cơ cấu giai cấp xã hội ở nước ta, Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành thuộc địa của Pháp, người dân Việt Nam rơi vào thân phận nô lệ lầm than, bị áp bức, bóc lột đến tận xương tủy. Với truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam, các phong trào chống Pháp, dành độc lập theo hệ tư tưởng phong kiến và dân chủ tư sản đã nhanh chóng dấy lên mạnh mẽ khắp cả nước, tuy nhiên, tất cả đều đi đến thất bại và bị thực dân Pháp dìm trong bể máu. Sự thất bại này đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết là tìm một con đường mới, đúng đắn để giải phóng dân tộc.

   Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đó, với một tấm lòng yêu nước, thương dân vô hạn, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc và sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã xác định mục tiêu nhất quán, xuyên suốt cuộc đời mình, đó là giải phóng dân tộc, độc lập lập dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Mục tiêu ấy chính là khát vọng cháy bỏng, đồng thời là động lực thôi thúc, chi phối mọi suy nghĩ và hành động của Người. Mục tiêu đã rõ, nhưng lựa chọn cách thức, con đường nào đi đến mục tiêu? Đây là vấn đề các phong trào chống Pháp từ những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX chưa có lời giải đáp thỏa đáng… Bởi vậy, mặc dù rất trân trọng những nhà cách mạng tiền bối nhưng Nguyễn Tất Thành đã không đi theo con đường của họ. Người muốn đi tìm một con đường cứu nước mới.

  Với sự thông minh và nhạy cảm chính trị đặc biệt, Nguyễn Tất Thành không lựa chọn những quốc gia châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc... mà Người tới châu Âu, Người muốn làm quen với văn minh Pháp, tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những giá trị “Tự do - Bình đẳng - Bác ái” mà chính quốc Pháp vẫn luôn tuyên truyền. Bởi thế, Người quyết định: “đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”[1].

  Từ năm 1911-1920, Người đã tận dụng mọi cơ hội để đến được nhiều nơi trên thế giới. Nhờ đó, Nguyễn Ái Quốc nhận thức sâu sắc và toàn diện về các nước đế quốc thực dân và các nước thuộc địa, về thực tiễn các cuộc cách mạng trên thế giới. Người cho rằng cách mạng tư sản ở Mỹ, Pháp là những cuộc “cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hoà và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa”[2]. Đây là cơ sở để Nguyễn Ái Quốc từ chối đi theo con đường cách mạng tư sản.

  Trong quá trình Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước, một sự kiện có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc lựa chọn con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam. Đó là Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 do Lênin lãnh đạo đã giành thắng lợi. Có thể khẳng định, đây là cuộc cách mạng khác về chất so với các cuộc cách mạng trước đó, bởi vì nó giải phóng triệt để quần chúng nhân dân lao động, xây dựng một chế độ trong đó nhân dân lao động làm chủ, đó là chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiếp đó, Nguyễn Ái Quốc đã được đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin đăng trên báo Nhân đạo (L’Humanité) tháng 7/1920. Bản sơ thảo đã gợi mở cho Người những ý tưởng về con đường cách mạng Việt Nam. Trên có sở đó, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”[3], “chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới”[4]

  Kể từ khi Hồ Chí Minh tìm ra con đường cứu nước, Đảng ta luôn kiên định con đường cách mạng mà Người lựa chọn, nhờ đó chúng ta đã thành công trong việc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển vượt bậc, đầy tự hào như hiện nay, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[5].

  Nhân kỷ niệm 110 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, ôn lại quá trình lịch sử Người đi tìm đường cứu nước, qua đó để học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh một cách triệt để hơn. Điều đó sẽ giúp chúng ta quyết tâm, năng động, sáng tạo hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng ta đã đề ra trên cơ sở kế thừa, tiếp thu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

   

                                                                                               Phan Vân              

   

  [1] Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.15.

  [2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.296.

  [3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.30.

  [4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.588.

  [5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.25.