Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

  27/08/2021 04:32 PM


  Ngày 07-02-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU “Về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU, ngày 18-8-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ra Kết luận số 34-KL/ĐU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết.

  Kết luận đánh giá: Qua 3 năm thực hiện, đã tạo ra sự thay đổi căn bản trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Học viện về vị trí, vai trò, sự cần thiết của Học viện Chính trị khu vực IV; sự yên tâm công tác của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Học viện IV; góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tạo ra bước đột phá trong phát triển Học viện IV, nhất là đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất; cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, làm cơ sở vững chắc cho việc hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2035.

  Bên cạnh đó, Kết luận cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Đó là: Nhận thức của một số cá nhân, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết chưa thật đầy đủ, sâu sắc; một số nhiệm vụ chưa được cụ thể hoá; có chỉ tiêu đến nay theo lộ trình không đạt được như công tác kiện toàn bộ máy, phát triển đội ngũ giảng viên vẫn còn chậm so với yêu cầu phát triển; công tác tuyển dụng chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra; chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đồng đều; công tác nghiên cứu khoa học và họp tác quốc tế chưa có đột phá; cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới; việc phân cấp, phân quyền đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ còn một số vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời. Nguyên nhân những hạn chế, bất cập là do: Học viện IV mới thành lập, đang trong quá trình xây dựng và phát triển, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên còn khiêm tốn, yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn ngày càng cao trong khi năng lực, điều kiện thực hiện của Học viện IV còn hạn chế, một số cá nhân, đơn vị thiếu sáng tạo để khắc phục khó khăn; sự phối hợp với một số đơn vị trong hệ thống Học viện và hợp tác với các địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ chưa thường xuyên, hiệu quả không cao… Mặt khác, cũng có nguyên nhân từ chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thắt chặt chi tiêu, đầu tư công.

  Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU trong tình hình mới, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện tốt những nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu sau:

  - Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác phát triển Học viện IV; quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, đảng viên trong toàn hệ thống Học viện về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Học viện IV; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thưc hiện.

  - Đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực IV: Tập trung những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau: (1) Phát huy vai trò lãnh đạo, sự năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể và từng thành viên cấp ủy và Ban Giám đốc, nhất là người đứng đầu. Đổi mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo thông qua nghị quyết, kết luận, chiến lược hoạt động, kiểm tra, giám sát, nêu gương...; (2) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (3) Chuẩn hoá đội ngũ giảng viên; (4) Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; (4) Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học;(5) Quản lý tốt và khai khác hiệu quả cơ sở vật chất đang có, đầu tư mua sắm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; (6) Tiếp tục xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thực hiện tốt qui định văn hoá trường Đảng.

  - Kết luận cũng nêu rõ các đơn vị trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tùy theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Học viện Chính trị khu vực IV triển khai thực hiện thành công Nghị quyết.

  Học viện Chính trị khu vực IV được thành lập năm 2006, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ chưa đầy đủ, đời sống viên chức còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tập thể cán bộ, viên chức Học viện IV đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước phát triển với tư cách là Trường Đảng Tây Nam bộ. Sự ra đời của Nghị quyết 14-NQ/ĐU, với tư duy quản lý hệ thống, là rất kịp thời và cần thiết. Kết luận 34-KL/ĐU một lần nữa cho thấy sự quan tâm của Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của Học viện Chính trị khu vực IV, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở khu vực Tây Nam Bộ. Kết luận đã đề ra những định hướng quan trọng, động viên tinh thần và tạo thêm nhiều động lực để cán bộ, viên chức và học viên Học viện IV nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết số 14-NQ/ĐU: “Xây dựng Học viện IV trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị và trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở khu vực Tây Nam Bộ”.

  Ban Biên tập