Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

    06/01/2023 04:03 PM


    Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Công văn số 01-CV/BTG ngày 03/01/2023 hướng dẫn tuyên truyền Hội thảo Quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu kết luận quan trọng. Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực IV đăng toàn văn bài phát biểu này.

     

     

    Nguồn: http://dukcqtw.dcs.vn/Images/Files/NVN_386-cv_0001pdf.pdf