Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 14 của BCH Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  21/04/2018 07:00 AM


  Ngày 20/4/2018, Học viện Chính trị khu vực IV đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 07/02/2018 của BCH Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của BCHTW quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Đến dự và triển khai nghị quyết có PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, các đồng chí đảng ủy viên cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

  PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng triển khai nghị quyết

  Hội nghị đã tập trung triển khai Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 07/02/2018 của BCH Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

  Nghị quyết đã đặt mục tiêu tổng quát Phát triển Học viện Chính trị khu vực IV thật sự trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tây Nam Bộ; trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý ở khu vực Tây Nam Bộ, có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng; có tổ chức bộ máy hoàn thiện và tinh gọn; quản trị tiên tiến; có cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại; thực hiện có hiệu quả các chức năng và nhiệm vụ trong tình hình mới; là một trong những đơn vị điển hình về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện văn hỏa Trường Đảng.

  Từ nay đến năm 2025, phấn đấu để Học viện Chính trị khu vực IV có được đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên đủ năng lực triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng theo chức danh (với 130 cán bộ, viên chức, trong đó phấn đấu hơn 2/3 là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu); có đủ điều kiện và năng lực để chủ trì, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhất là tham gia các đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ và địa phương.

  Xây dựng được tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đầy đủ các đơn vị khoa, ban, phòng đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo sự phân cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Có được cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được việc mở các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh tại Học viện theo nhu cầu của khu vực Tây Nam Bộ (có đủ phòng học, ký túc xá, nhà ăn, thư viện và các phương tiện kỹ thuật đáp ứng cho 1.500 học viên thường xuyên học tập, nghiên cứu tại Học viện, đảm bảo 700 chỗ ở nội trú cho học viên, đáp ứng chỗ làm việc cho bộ giảng dạy, nghiên cứu); thiết lập hợp tác với nhiều đối tác ở trong nước và quốc tế.

  Từ năm 2025 đến năm 2035, phấn đấu để Học viện Chính trị khu vực IV có tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ; có đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên với cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, có năng lực triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chính sách. Đến năm 2035, có 160 cán bộ, viên chức, trong đó hơn 70% là cán bộ quản lý, giảng dạy đạt trình độ tiến sỹ và học hàm phó giáo sư, giáo sư; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp; có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng được việc mở các lóp cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng theo chức danh, đào tạo cử nhân, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và bồi dưỡng dự nguồn... theo nhu cầu của khu vực Tây Nam Bộ và sự phân cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; có mối quan hệ hợp tác hiệu quả với nhiều đối tác trong khu vực và trên thế giới./.

  ________________

  Bài và ảnh: Văn phòng Học viện