Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  08/07/2021 04:24 PM


  - Hội thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và lịch sử các ngày lễ lớn của đất nước, hùng biện về Nghị quyết 35-NQ/TW. (28/04/2021).

  - Tọa đàm khoa học: “Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học” (24/11/2020).

  - Lớp Bồi dưỡng: cập nhật một số vấn đề lý luận, thực tiễn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (29/10/2020).

  - Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (21/05/2020).

  - Khoa Xây dựng Đảng tổ chức tọa đàm khoa học: “Thực hiện nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị trong nghiên cứu và giảng dạy môn Lịch sử Đảng”. (06/02/2020).

  - Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW giữa Học viện Chính trị khu vực IV với các Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành ủy khu vực Tây Nam Bộ (02/01/2020).