Sáng 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp cùng Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhan đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Sáng ngày 27/01/2023 (mùng 6 tháng Giêng), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt đầu Xuân Quí Mão 2023 trong toàn hệ thống Học viện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thực tế lịch sử cách mạng nước ta cho thấy mệnh đề “Đảng với nhân dân là một” không phải là câu khẩu hiệu mà là bản chất mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Trong không khí hân hoan phấn khởi của xuân Quý Mão 2023, dân tộc Việt Nam lại có thêm một niềm vui nữa là mừng Đảng ta thêm tuổi mới. Trong suốt 93 năm qua, Mùa Xuân-Đất nước-Dân tộc và Đảng ta luôn hòa quyện với nhau làm một, cùng làm nên những kỳ tích, viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử nước nhà. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả dân tộc.

Cách đây 50 năm, ngày 27/1/1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (gọi tắt là Hiệp định Pari) được ký kết. Hiệp định Paris là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân ta ở cả hai miền đất nước. Cuộc đấu tranh này phản ánh đầy đủ sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 03-CV/BTG ngày 03/01/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 80-HD/BTGTW ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả một năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021. Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực IV trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bạn đọc.

(ĐCSVN) - Ngày 3/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng giới thiệu Toàn văn bài phát biểu:

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Công văn số 01-CV/BTG ngày 03/01/2023 hướng dẫn tuyên truyền Hội thảo Quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu kết luận quan trọng.

(TG) – “Cấp thiết phải nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Khẳng định việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới”.

Friedrich Engels sinh ngày 28-11-1820 ở thành phố Barmen, tỉnh Rhein, Vương quốc Phổ (nay là nước Đức), trong một gia đình chủ xưởng dệt. Ông là nhà lý luận chính trị, một triết gia và nhà khoa học nổi tiếng thế kỷ 19. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của Engels gắn liền và trở thành sự nghiệp chung với Karl Marx, nhưng ông chỉ tự nhận mình là “một cây vĩ cầm thứ hai, bên cạnh Marx”.