(ĐCSVN) - Chiều ngày 11/1, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XV. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội

(ĐCSVN) - Sáng 04/01, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên khai mạc. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội.

Lịch sử 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: Mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân là nguồn sức mạnh vô địch của quân đội; đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một Quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.

(ĐCSVN) - "Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới" là tựa đề bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung bài viết này.

(ĐCSVN) – Ngày 24/11, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng với tựa đề: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Sáng 24/11/2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội), Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

75 năm bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Những giá trị vượt thời gian

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu giới thiệu về sự hình thành, mục đích, ý nghĩ của Ngày Pháp luật Việt Nam, các nội dung, hình thức và trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, cũng như xác định các mô hình, cách thức triển khai Ngày Pháp luật có hiệu quả cần nhân rộng.

(TTKHCT) - Ngày 08-11-2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021. Theo đó, ấn phẩm của Tạp chí Thông tin Khoa học chính trị, Học viện Chính trị khu vực IV đã được Danh mục Tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2021 công nhận với mức điểm từ 0-0,25 và Danh mục Tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2021 với mức điểm từ 0-0,25 điểm.

Ở nước ta, ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta.