Thông tin Khoa học chính trị số 03 (12)-2018

    21/08/2019 07:58 PM


    18. GS,TS Trần Văn Phòng: "Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong cán bộ, công chức - thực trạng và giải pháp".

    75. Ths Nguyễn Văn Sỹ: "Sự đa dạng tôn giáo ở Tây Nam Bộ - vấn đề đặt ra từ công tác quản lý nhà nước".