Thông tin Khoa học chính trị số 02 (11)-2018

    21/08/2019 08:19 PM


    01. GS,TS Mạch Quang Thắng: "Giá trị thực tiễn lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

    06. PGS,TS Vũ Quang Vinh: "Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về Báo chí cách mạng Việt Nam".

    19. GS,TS Chu Văn Cấp: "Mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ phát triển mới ở nước ta".

    31. ThS Nguyễn Thị Nghĩa: "Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long".