Hội thảo khoa học: “Thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam”

  26/11/2021 10:18 AM


  Chiều ngày 24/11/2021, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV đồng tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề: “Thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” theo hình thức trực tuyến. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài cấp Bộ trọng điểm năm 2021 “Thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người đến năm 2030”, Mã số BTĐ.21.10, do PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ nhiệm, Học viện Chính trị khu vực III là cơ quan chủ trì.

  Tham dự Hội thảo gồm có các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và học giả đến từ Học viện Chính trị khu vực IV; Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ; Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài;...

  Hội thảo do PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Chủ nhiệm đề tài và TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đồng chủ trì.

  Phát biểu đề dẫn, TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cho rằng, chính sách xã hội là một bộ phận chính sách của nhà nước để quản lý xã hội. Mục tiêu của chính sách xã hội là ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề xã hội tồn tại ổn định và phát triển bền vững. Phát triển bền vững là mục tiêu cốt lõi mà mỗi một quốc gia đều hướng đến với mục đích xây dựng một xã hội tốt đẹp, lành mạnh, an toàn; con người được tự do và hạnh phúc. Trong quá trình đó, việc xây dựng và thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm cho xã hội được ổn định, an toàn, con người được yên ổn, không bị bấp bênh có vai trò đặc biệt quan trọng, là mục tiêu, là động lực để phát triển nhanh và bền vững trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.

  (TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu đề dẫn Hội thảo)

  Từ năm 1986, cùng với quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng, Nhà nước ta đã nhận thức ngày càng cụ thể, đầy đủ hơn tầm quan trọng, mục tiêu và nội dung của việc thực hiện chính sách xã hội, nhất là an ninh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm, bảo vệ toàn diện và đầy đủ an ninh con người; khẳng định mục tiêu chính sách xã hội là nhằm xây dựng và phát triển con người, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho con người, góp phần lành mạnh hóa xã hội và phát triển bền vững đất nước.

  Tuy nhiên, lĩnh vực thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người vẫn còn nhiều hạn chế: Quản lý phát triển xã hội và giải quyết một số vấn đề xã hội chưa được quan tâm đúng mức, chưa được kết hợp đồng bộ, chặt chẽ trong quá trình phát triển kinh tế, văn hoá; thể chế quản lý xã hội còn nhiều bất cập; tình trạng gia tăng tội phạm, tệ nạn, tiêu cực, mâu thuẫn xã hội... chậm được khắc phục, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Giảm nghèo chưa bền vững, chưa có giải pháp để xử lý hữu hiệu vấn đề phân hoá giàu - nghèo, gia tăng bất bình đẳng, kiểm soát và xử lý các mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội phát sinh. Chất lượng dịch vụ y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, có mặt còn bất cập. Chính sách tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi xã hội chưa thật sự hiệu quả; thụ hưởng của người dân từ thành tựu phát triển của đất nước chưa hài hoà. Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý để đánh giá thực trạng thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người ở nước ta hiện nay là vấn đề đang được đặt ra một cách cấp thiết cả về lý luận lẫn thực tiễn. 

  Để đạt được mục đích của Hội thảo trong phạm vi thời gian được ấn định, TS Phan Công Khanh đề nghị Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề như: Một số vấn đề lý luận về chính sách xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người và thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; Các nhân tố tác động đến thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; Những yêu cầu đặt ra với việc thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người trong bối cảnh mới; Kinh nghiệm trên thế giới về thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người;  Quá trình thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người ở Việt Nam; Thực trạng thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người ở địa phương vùng Tây Nam Bộ từ khi đổi mới đến nay và những vấn đề đặt ra.

  (PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại Hội thảo)

  Các báo cáo tham luận cùng các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã làm sáng tỏ các vấn đề như: Một số vấn đề lý luận về chính sách xã hội và thực hiện chính sách xã hội; Một số vấn đề lý luận về an ninh xã hội, an ninh con người và bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; An ninh con người: Một số vấn đề lý luận chung và khuyến nghị trong việc đảm bảo an ninh con người tại Việt Nam thời gian tới; Các nhân tố tác động đến thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; Tăng cường sự tham gia của xã hội trong quá trình thực hiện chính sách xã hội ở nước ta hiện nay; Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về đảm bảo an ninh con người; Một số vấn đề chủ yếu tác động đến an ninh xã hội ở vùng Tây Nam Bộ hiện nay; Thực trạng bảo đảm an ninh con người ở thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005-2015 và từ 2016 đến nay và những vấn đề đặt ra; Thực hiện các chính sách xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người ở thành phố Cần Thơ thực trạng và một số định hướng tiếp tục phát huy;…

  (Toàn cảnh dự Hội thảo trực tuyến)

  Kết luận Hội thảo, TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bài tham luận, các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và học giả với hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người ở Việt Nam. Hội thảo là một trong những cơ sở để chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài cấp Bộ trọng điểm năm 2021 “Thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người đến năm 2030” định hướng các nội dung nghiên cứu chuyên sâu./.

  Nguồn: https://hcma3.hcma.vn/