Hội thảo khoa học cấp Bộ “Giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

  30/11/2023 06:06 PM


  Ngày 29 tháng 11 năm 2023, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

  Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: GS,TS. Lê Văn Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Lê Thị Kim Loan- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; TS. Phan Công Khanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; PGS, TS. Đinh Ngọc Giang - Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS. Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ.

  Tham dự Hội thảo có đông đảo cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy/ Thành ủy, Trường Chính trị các tỉnh/ thành phố vùng Tây Nam Bộ, Học viện Chính trị khu vực II, Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học An ninh Nhân dân, Viện Kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ, VCCI đồng bằng sông Cửu Long…

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, ngày 02/4/2022 Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW với mục tiêu nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tình hình mới. Ngày 22/4/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13. Ngày 18/6/2022, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với năm quan điểm phát triển cùng với một số chỉ tiêu cụ thể và năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đưa Nghị quyết số 13-NQ/TW thật sự trở thành chìa khoá, là động lực mới để vùng đồng bằng sông Cửu Long cất cánh vươn lên trong những năm tới đây. Việc tổ chức Hội thảo khoa học này nhằm mục đích nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản của Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 02 /4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW thời gian qua; đồng thời, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW.

  Hội thảo khoa học cấp Bộ “Giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị

  về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

  Với 50 tham luận và sự tham gia của gần 100 đại biểu, Hội thảo được tổ chức thành hai phiên: (1) Phiên trình bày tham luận và thảo luận , (2) Phiên thảo luận bàn tròn với các chuyên gia, nhà lãnh đạo, quản lý và nhà hoạt động thực tiễn. Các ý kiến đã tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu:

  Thứ nhất, tập trung làm rõ nội dung của Nghị quyết số 13-NQ/TW và tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá việc nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TW; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết này trong thời gian tới.

  Thứ hai, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; đồng thời đề xuất các kiến nghị cụ thể nhằm tăng cường việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng. Hội thảo đã chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là giải pháp đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các loại quy hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã ban hành. Cùng với đó, Hội thảo đã đề xuất các giải pháp để xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy kết nối và liên kết vùng, đặc biệt là kết nối về hạ tầng, về thể chế, về thị trường và doanh nghiệp, về nguồn nhân lực và tri thức; về thông tin và dữ liệu không chỉ ở nội vùng, mà còn giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với vùng Đông Nam Bộ.

  Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW.  Hội thảo đã đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể trong phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng, gồm: giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên hệ sinh thái, phù hợp với quy luật tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa, con người vùng đồng bằng sông Cửu Long. Giải pháp và các kiến nghị nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là đất đai và tài nguyên nước; bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Giải pháp và kiến nghị cụ thể nhằm phát triển khoa học – công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Giải pháp và các kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

  Thứ tư, giải pháp phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW. Hội thảo đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ cơ bản, cấp bách được chỉ rõ trong Nghị quyết số 13-NQ/TW, bao gồm: Giải pháp và kiến nghị cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thiên nhiên và văn hóa – lịch sử, văn hóa sông nước; văn hóa các dân tộc. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ. Giải pháp phát triển mạng lưới trường đại học và mở rộng các trường cao đẳng, dạy nghề. Giải pháp tăng cường chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh già hóa dân số, biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.

  Thứ năm, giải pháp đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW.  Hội thảo đã tập trung làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long, như làm rõ mối quan hệ hữu cơ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội ở vùng; giải pháp để đảm bảo tốt hơn nữa việc tăng cường quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng cũng như từng địa phương. Giải pháp tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống "diễn biến hòa bình“; phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

  Thứ sáu, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW. Hội thảo đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cũng như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

  Tổng kết Hội thảo, TS. Phan Công Khanh - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV tóm lược lại những kết quả đã đạt được của các phiên hội thảo; đồng thời nêu rõ trên cơ sở các bài tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi tại Hội thảo, các đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội thảo, Ban tổ chức Hội thảo sẽ tiếp tục biên tập kỷ yếu Hội thảo và tổ chức lan tỏa để các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phục vụ cho công tác nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trong thời gian tới.

  Tin và ảnh: Diệu Thu - Duy Chiến