Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay”

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa với chủ đề “Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay”.